HOTLINE: 085-0752515   ID:085-0752515

 

MENU                                                               ใบสัญญาเจาะบ่อน้ำบาดาล
      เรียน ..........................................
                เนื่องด้วยทาง กิจบาดาล บริการ มีความยินดีที่จะเสนอเงื่อนไขรายละเอียดดังต่อไปนี้
   1. ขุดเจาะบ่อบาดาล จำนวน.........บ่อ
                ขั้นตอนการทำงาน
          1.1 จัดทำเป็นบ่อเปิด ขนาดวางท่อกันพัง 6 นิ้ว (PVC หนา 8.5 ม.ม. )เฉพาะชั้นที่เป็นดินเท่านั้น ส่วนชั้นที่เป็นหินแข็ง ไม่ต้องใส่ท่อ รอบนอกท่อใส่หินเกร็ดกรองน้ำและกันบ่อพัง
              1.2 ในชั้นหินมีขนาดกว้าง 5.6 นิ้ว ต่อจากท่อไป จนพบแหล่งน้ำ แล้วทางช่างเจาะจะจัดปั้มซัมเมอร์ซิเบิล ขนาด 1 แรง จำนวน 1 ตัวพร้อมอุปกรณ์สายไฟทองดองขนาด 3x1.5 ต่อจากตัวปั้มเข้ากล่องคอนโทรล เบเกอร์ 1 ตัวพร้อมอุปกรณ์เฉพาะในบ่อเท่านั้น
              1.3 ท่อส่งน้ำPVC ขนาด 1 ¼นิ้ว หนา 8.5 ม.มใช้เป็นต่อตรงจากตัวปั๊มถึงปากท่อ
              1.4 อัตราการรับประกันน้ำขั้นต่ำ ตั้งแต่ ............ ลิตร ต่อ 1 ชั่วโมงเป็นเกณฑ์
                1.5 ขนาดความลึก...........เมตร ( ไม่จำกัดความลึก ) การทดสอบน้ำ โดยการเปิดน้ำทิ้งไว้ให้คงที่แล้วตวงด้วยถัง 20 ลิตร แล้วจับเวลา คิดมาตราวัดน้ำไม่เกิน.........ช.ม
                1.6 ถ้าปริมาณน้ำไม่ถึง..........ลิตร ต่อชั่วโมง จะคิดค่าใช้จ่าย.................ถ้าเอาบ่อไว้คิดค่าท่อ 6 นิ้ว ตามความเป็นจริง ผู้ว่าจ้างซื้อปั้มและอุปกรณ์เอาเองเพื่อใช้น้ำ
2. เมื่อตกลงว่าจ้างผู้รับจ้างจะขอเป็นผู้สำรวจแหล่งน้ำเอง
                2.1 ผู้รับจ้างจะเป็นผู้ขออนุญาตเจาะบ่อและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับกรมทรัพย์เอง
                2.2 ผู้ว่าจ้างต้องมอบอำนาจและเอกสารอื่นๆตามที่เสนอ คือ ใบโฉนดที่ดิน สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาบัตรประชาชน พร้อมด้วยเอกสารโรงงาน ณ สถานที่จะขออนุญาตเจาะบ่อ พร้อมเซ็นต์ประทับ
                2.3 ส่วนค่าใช้จ่าย..........................เป็นผู้ออก เป็นจำนวนเงิน................................บาท
3.การกำหนดความลึกที่นอกจากที่ระบุนั้นคือ
                3.1 ขนาดความลึก 40-60 เมตร    ราคา........................บาท( ................................................. )
                3.2 ขนาดความลึก 61-90 เมตร    ราคา........................บาท( ................................................. )
                3.3 ขนาดความลึก 91-120 เมตร   ราคา........................บาท( ................................................. )
                3.4 ขนาดความลึก 121-150 เมตร ราคา........................บาท( ................................................. )
                3.5 ราคาเหมารวมทั้งสิ้น                 ราคา........................บาท( ................................................. )
                3.6 จ้างเจาะต่อเกินที่กำหนด คิดราคาเพิ่มเมตรละ........บาท
4.ราคานี้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
5.เงื่อนไขการเบิกเงิน แบ่งออกเป็น..............งวด คือ
                5.1 งวดที่1.เมื่อผู้ว่าจ้างตกลงทำสัญญาจ้าง ต้องจ่ายเงินส่วนที่เป็ฯค่าใช้จ่ายก่อน จำนวน...........บาท (............................. ) รวมค่าขดอนุญาติเจาะอีก .............. บาท ค่าขอใช้น้ำ พร้อมติดตั้งมิตเตอร์อีก............บาท
                5.2 งวดที่2.เมื่อเจาะได้น้ำตามสัญญาแล้วผู้รับจ้างเบิกเงินเพื่อจัดซื้อปั้มน้ำ และอุปกรณ์อีกรวมเป็นเงิน..................................บาท ( .............................................. )
                5.3 งวดที่3.เมื่อติดตั้งปั้มพร้อมใช้งานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว วัดปริมาณน้ำเป็นเวลา.........ช.ม
ได้น้ำ.............ตามปริมาณเบิกส่วนที่เหลือ รวมเป็นเงิน.......................บาท( ........................................ )
 
                สัญญาฉบับนี้ทำขึ้นระหว่าง.............................บ้านเลขที่...............หมู่..............ถนน..................
ตำบล................................................อำเภอ...................................จังหวัด.................................................
ซึ่งต่อไปนี้ในสัญญาเรียกว่า ผู้ว่าจ้าง กับ นาย................................บ้านเลขที่.............หมู่............ถนน......
ตำบล................................................อำเภอ...................................จังหวัด.................................................
ซึ่งต่อไปนี้ในสัญญาเรียกว่า ผู้รับจ้าง อีกฝ่ายหนึ่งโดยทั้งสองฝ่ายตกลงทำสัญญากันดังข้อความที่เสนอมา
 
เมื่ออ่านข้อความเข้าใจแล้ว ตกลงตามสัญญาที่ระบุไว้นั้น โปรดเซ็นต์รับทราบดังนี้
หมายเหตุ...........................................................................................
 
ลงชื่อ ....................................ผู้ว่าจ้าง                                                   ลงชื่อ................................ผู้รับจ้าง
         ( .................................. )                                                                                      ( .................................. )
ลงชื่อ ....................................พยาน                                                     ลงชื่อ.................................พยาน
         ( .................................. )                                                                                      ( .................................. )

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

- บริการขุดเจาะบาดาลทั้งภาครัฐและเอกชน ด้วยเครื่องมือที่ทันสมัยที่สุด
- รับปรึกษางานระบบประปา ของโครงการบ้านจัดสรร คอนโดมิเนียม โรงแรม รีสอร์ท หน่วยงานราชการ
- รับปรึกษาปัญหาตามที่คุณต้องการโดยวิศวกรมืออาชีพ
- บริการทั้งงานเล็ก งานใหญ่
- ผู้เชี่ยวชาญ ด้านการจัดหาแหล่งน้ำบาดาล
- ออกแบบพัฒนาจัดหาแหล่งน้ำให้คุณเพื่ออนาคต
- รับปรึกษางานระบบประปา ของโครงการ ไร่อ้อย สวนยางพารา มันสัปหลัง เล้าหมู เล้าไก่
- ติดตั้งปั้มต่างๆ เป่าบ่อ
- ให้คำแนะนำปัญหาจากน้ำบาดาล
- ปั้มน้ำมัน ต่างๆ
- ประสพการในการเจาะ กว่า 30 ปี
- บริการเจาะหลุมกราว์ วาง สนามแม่เหล็ก ทั่วประเทศ

Kitbadan
 82/74 MOO 20 BANGPLEE-TAMRHU RD., BANGPLEE-YAI, BANGPLEE,   SAMUTPRAKARN  10540
 Tel & Fax: 02-023-3757

 085-075-2515  dtac

 085-134-7915 dtac

 084-710-2147 ais

  http://kitbadan.com/index.html;
  Email.bun3625@gmail.com

  Id:line: kitbadan
  https://www.facebook.com/groups/kitbadan/

                            
 
 
บริษัท กิจบาดาล จำกัด
02-118-6341
085-0752515
bun3625@gmail.com
www.facebook.com/groups/kitbadan

ID:KITBADAN

บริการทั่วราชอาณาจักร ให้คำปรึกษา และจัดการเกียวกับน้ำอย่างเป็น ระบบประสพการณ์30 ปีเกี่ยวกับบ่อบาดาล

 

ปรึกษาทีมงาน Kitbadan

 
อีเมล์ของท่าน:
เรื่อง :
ข้อความ :
ส่งพร้อมไฟด์ :
รหัสยืนยัน หาคำตอบจากภาพที่คุณเห็น : Click to reload image